Compartiment Impozite si Taxe

HCL impozite si taxe locale

Proiect HCL, impozite si taxe locale 2022

Proiect HCL,  rata inflatie 2022

HCL taxa salubritate 2021

HCL impozite si taxe locale 2021

HCL indexare impozite si taxe locale, cu rata inflatiei, pentru anul fiscal 2021

HCL privind inregistrarea comunei in Sistemul National Electronic de Plata on -line

HCL taxa de salubritate 2020

HCL impozite si taxe locale 2020

HCL impozite si taxe locale 2019

HCL impozite si taxe locale 2018

HCL impozite si taxe locale 2017

Persoane fizice

1.IMPOZIT PE CLADIRI

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE30

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale sau in cazul in care intervin schimbari privind domiciliul fiscal al propietarului sau schimbari privind numele si prenumele acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.

ACTE NECESARE:

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri vechi:

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri nou construite sau extinderea unei cladiri existente:

 • declaratie de impunere (Model ITL 01, cladiri)
 • autorizatia de construire (fotocopie);
 • certificatul de urbanism (fotocopie);
 • documentatia cadastrala a terenului si cladirilor existente la data emiterii autorizatiei de construire;
 • proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
 • memoriul tehnic, schita cladirii (fotocopii);
 • actul de identitate(fotocopie).

Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri instrainate:

 • cerere;
 • actul de instrainare (fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).

Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri demolate sau distruse:

 • cerere;
 • autorizatia de demolare (fotocopie);
 • proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
 • documentatie cadastrala teren (fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).

In cazul schimbarii domiciliului fiscal:

 • cerere;
 • actul de identitatate (fotocopie).

In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste numele si prenumele proprietarului:

 • declaratie de impunere (Model ITL 01, cladiri)
 • actul in baza caruia s-a schimbat numele sau prenumele propietarului (fotocopie).
 • actul de identitate(fotocopie).

TERMENE DE PLATA

 • I – pana la 31 martie inclusiv
 • II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Conform HCL nr. 6/16.11.2020 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2021 se acorda o bonificatie de 10%.

Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget de catre contribuabili, persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

SANCTIUNI

Abatere

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

Nedepunerea declaratiilor fiscale;

Amenda

 • Pentru punctul 1 – de la 1000 – 5000 lei
 • Pentru punctul 2 – de la 1000 – 5000 lei

 2. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren se va depune o declaratie de impunere la care se vor anexa acte doveditoare.

Conform Legii nr.571/2003, art 256, pct(3), “pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.”

TERMENE DE PLATA

– I – pana la 31 martie inclusiv

– II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Conform HCL nr. 6//16.11.2020 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2021 se acorda o bonificatie de 10%.

Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

ACTE NECESARE

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui teren:

 • declaratie de impunere (ITL003_2016 teren fizice)
 • actul de dobandire (original sau copie legalizata);
 • documentatie cadastrala(fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).
 • Pentru scaderea din evidentele fiscale a unui teren instrainat:
 • cerere;
 • actul de instrainare (fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).

In cazul schimbarii domiciliului fiscal:

 • cerere;
 • actul de identitatate (fotocopie).

In cazul in care intervin modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren:

 • declaratie de impunere (ITL003_2016 teren fizice)
 • actul in baza caruia a intervenit modificarea (fotocopie).
 • documentatie cadastrala (fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).

SANCTIUNI

Abatere

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscal, nedepunerea declaratiilor fiscale;

Amenda

– Pentru punctul 1 – de la 1000 – 5000 lei

– Pentru punctul 2 – de la 1000 – 5000 lei

3.IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport ce trebuie inmatriculat in Romania sau schimbarii domiciliului de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.

TERMENE DE PLATA

– I – pana la 31 martie inclusiv;

– II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Conform HCL nr. 6/16.11.2020 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2021 se acorda o bonificatie de 10%.

Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

ACTE NECESARE

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport nou:

 • declaratia de impunere (ITL 005 declaratie impunere autoITL 006, impunere auto)
 • Actul de dobandire;
 • Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Imputernicire in forma scrisa, in original sau copie legalizata, in cazul in care declaratia nu este depusa de proprietarul de drept al mijlocului de transport – Ordonanta de urgenta nr.46/2009-art.I alin.(1);
 • Fotocopia actului de identitate.

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport folosit:

 • declaratia de impunere (ITL 005 declaratie impunere auto,ITL 006, impunere auto)
 • Certificatul de atestare fiscala a vanzatorului;
 • Actul de dobandire
 • Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Imputernicire in forma scrisa, in original sau copie legalizata, in cazul in care declaratia nu este depusa de proprietarul de drept al mijlocului de transport – Ordonanta de urgenta nr.46/2009-art.I alin.(1);
 • Fotocopia actului de identitate.

Pentru radierea din evidentele fiscale a unui mijloc de transport:

 • declaratia fiscala pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (ITL 027 declaratie_scoatere_din_evidenta_auto_pf)
 • actul prin care se pierde dreptul de proprietate
 • fotocopia actului de identitate al contribuabilului;
 • fotocopia certificatului de atestare fiscala.

In cazul schimbarii domiciliului fiscal:

 • cerere;
 • fotocopia actului de identitate,
 • certificatul de atestare fiscala;
 • cartea de identitate a mijlocului de transport (fotocopie);
 • actul de proprietate (fotocopie).

In cazul unui mijloc de transport dobandit in baza unui contract de leasing:

SANCTIUNI

Abatere

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

Nedepunerea declaratiilor fiscale;

Amenda

– Pentru punctul 1 – de la 1000 – 5000 lei

– Pentru punctul 2 – de la 1000 – 5000 lei

CRITERIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PENTRU PERSOANELE FIZICE

Conform articolului nr.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, republicata :

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelorsi autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:

 1. a) veteranii de razboi;
 2. b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

(2) Persoanelor fizice prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b) si art.4 alin.1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:

 1. a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
 2. b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit a);
 3. c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism;

(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu sau recasatorit.

(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin.(1), (2), (3) sau (4).

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(5) Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:

a)autoturismele, motocicletele cu atas, mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si sunt adaptate handicapuşlui acestora;

 1. b) vehicule istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.

(8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) , (4) sau (5) se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

Conform Legii nr. 303/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, art 16, litera e) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE:

 • cerere;
 • actul de identitate (fotocopie);
 • documentele justificative din care sa rezulte ca beneficiaza de una din scutirile prevazute la punctele 1-5.

RESTITUIRI DE SUME:

Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume:

 • cele platite in plus fata de obligatia fiscala;
 • cele platite fara existenta unui titlu de creanta;
 • cele platite ca urmare a unei erori de calcul.

Documente necesare:

COMPENSARI DE SUME:

Creantele fiscale se sting prin compensare cu sumele debitorului reprezentand sume de restituit de la bugetul local, pana la concurenta celei mai mici sume.

Documente necesare:

PERSOANE JURIDICE

IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

Acte necesare pentru înregistrarea în evidenţa fiscală:

DECLARAŢIE DE IMPUNERE – completată la secţiunile care revin contribuabilului ( ITL002_cladiri_rezidentiale_nerez_mixt_PJ – 2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

 1. În cazul dobândirii:

ACTUL DE DOBÂNDIRE A CLĂDIRII, care poate fi:

contract de vanzare – cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, act de dare în plată, act de adjudecare, hotărâre judecatorească ramasă definitivă şi irevocabilă, act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului, etc. (copie);

contract de leasing financiar, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);

documentul prin care i se atribuie în administrare / folosinţă / concesiune o clădire, proprietate a statului, a comunei Rauseni, judetul Botosani (copie);

documentul contabil (balanta analitică, nota contabila, fişa mijlocului fix) care să ateste valoarea de inventar a clădirii înregistrată în evidenţa contabilă;

certificatul energetic (copie)

certificatul de înregistrare al societăţii la orc (copie)

 1. În cazul construirii sau modernizării:

autorizaţia de construire (copie);

notificarea de începerea lucrărilor  (copie);

procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (copie);

documentul contabil (balanta analitică, nota contabila, fişa mijlocului fix) care să ateste valoarea de inventar a clădirii înregistrată în evidenţa contabilă;

fisa cont 231 – imobizări corporale în curs de execuţie;

certificatul de înregistrare al societăţii la orc (copie)

 1. În cazul unei reevaluari:

raportul de (re)evaluare (copie sau original);

hotărârea adunării generale a acţionarilor, decizia  asociatului unic privind aprobarea înregistrării în evidenţa contabilă a rezultatului raportului de (re)evaluare (copie);

balanţa de verificare aferenta lunii în care a fost înregistrată în evidenţa contabilă valoarea rezultată în urma raportului de (re)evaluare;

balanţa analitică a mijloacelor fixe aferenta lunii în care a fost înregistrată în evidenţa contabilă valoarea rezultată în urma raportului de (re)evaluare;

certificatul de înregistrare al societăţii la orc (copie)

 1. În alte cazuri:

documentele care au stat la baza modificarii valorii impozabile a cladirii (copie);

documentul contabil (balanta analitică, nota contabila, etc.) care să ateste valoarea clădirii înregistrată în evidenţa contabilă;

 IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

Acte necesare pentru înregistrarea în evidenţa fiscală:

DECLARATIE DE IMPUNERE – completată la secţiunile care revin contribuabilului (ITL004_Teren_PJ – 2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

ACTUL DE DOBANDIRE A TERENULUI, care poate fi, dupa caz:

-contract de vanzare – cumparare, contract de schimb, act de donatie, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului etc. (copie);

-contract de leasing financiar, in cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);

-documentul prin care i se atribuie in administrare / folosinta / concesiune etc. un teren proprietate a statului, a comunei Rauseni, judeţul Botosani (copie);

DOCUMENTUL CADASTRAL (ex.: fisa corpului de proprietate), dupa caz (copie);

DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) care sa ateste inregistrarea terenului în evidenţa contabilă;

certificatul de înregistrare al societăţii la orc.

Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil

DECLARAŢIA PRIN CARE SE SOLICITA SCOATEREA DE PE ROLUL FISCAL A   IMOBILULUI (2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

actul prin care s-a transmis sau pierdut dreptul de proprietate, care poate fi: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, act de donatie, sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila  (copie);

document contabil (balanta analitica, nota contabila etc.) care sa ateste scăderea clădirii/terenului în evidenţa contabilă;

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport:

DECLARATIE DE IMPUNERE completată la secţiunile care revin contribuabilului (ITL005_Auto_PJ, ITL006_Auto_12_tone  – 2 exemplare)

CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (copie);

ACTUL DE DOBANDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT, care poate fi:

-contract de vanzare-cumparare;

-contract de schimb;

-factura;

-act de donatie;

-hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si revocabila;

-act aditional la actul constitutiv al contribuabilului;

-contract de leasing financiar si procesul verbal de predare-primire a mijlocului de transport, in cazul contribuabililor care au calitatea de locatar şi procesul verbal de predare primire (copie);

-actul de dobandire tradus si legalizat in limba romana pentru cele mijloacele de transport dobandite in strainatate;

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA emis de catre compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pentru contribuabilul care instraineaza mijlocul de transport, exceptie facand cazurile mijloacelor de transport dobandite in strainatate (copie);

FISA DE INMATRICULARE (original si copie);

ADEVERINŢĂ RAR cu privire la tipul suspensiei pentru mijloacele de transport marfă cu masa maximă autorizată peste 12 tone;

Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport pe apa

DUPA CAZ:

Certificatul de atestare fiscala;

Documentul de inregistrare la autoritatea navala romana.

Acte necesare pentru scoatere din evidentele fiscale a unui mijloc de transport

DECLARATIA PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT completată la secţiunile care revin contribuabilului (ITL008-Incetare_auto_formular );

ACTUL DE INSTRAINARE, care poate fi: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, factura, act de donatie, hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului, procesul verbal de predare primire în cazul încetării contractului de leasing, etc. (copie);

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA emis de catre compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pentru contribuabilul care instraineaza mijlocul de transport

FISA DE INMATRICULARE;

Acte necesare pentru transferul mijloacelor de transport ca urmare a schimbarii sediului social

CERERE DE TRANSFER (2 exemplare);

INCHEIEREA JUDECATORULUI delegat la oficiul registrului comertului prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu (copie);

HOTARAREA A.G.A. SAU DECIZIA ASOCIATULUI UNIC prin care s-a hotarat schimbarea de sediu;

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII LA ORC (copie).

Acte necesare pentru stabilirea impozitului in cazul videotecilor si discotecilor

declaratie (ITL012-Impozit_DISCOTECA_formular – 1 exemplar);

releveul suprafetei incintei (se va prezenta de fiecare data cand vor interveni modificari ale suprafetei).

NOTA: In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc într-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute în prezentul articol. In cazul videotecilor si discotecilor nu se aplica prevederile referitoare la tiparirea, înregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al abonamentelor. Pentru determinarea impozitului pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, prin incinta se intelege spatiul inchis in interiorul unei cladiri, suprafata teraselor sau suprafata de teren aferenta pentru organizarea acestor activitati artistice si distractive. Pentru dimensionarea suprafetei incintei in functie de care se stabileste impozitul pe spectacole se insumeaza suprafetele utile afectate acestor activitati, precum si acolo unde este cazul, suprafata utila a incintelor in care se consuma bauturi alcoolice, bauturi racoritoare sau cafea, indiferent daca participantii stau in picioare sau pe scaune, precum si suprafata utila a oricaror alte incinte in care se desfasoara o activitate distractiva conexa programelor de videoteca sau discoteca.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

declaratia de impunere -completată la secţiunile care revin contribuabilului ( – 2 exemplare);

autorizatia de construire/ amplasare (copie) ;

certificatul de înregistrare al societăţii la orc.

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama şi publicitate

declaratia de impunere -completată la secţiunile care revin contribuabilului ( Model  ITL – 014 – 2 exemplare);

centralizator venituri ;

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBARE SEDIU SOCIAL:

CERERE

ÎNCHEIEREA JUDECATORULUI DELEGAT LA ONRC PRIN CARE SE ADMITE CEREREA DE SCHIMBARE DE SEDIU;

COPIE CUI.

RESTITUIRI/COMPENSĂRI

Acte necesare pentru restituiri

cerere (ITL 059 – Cerere restituire– 2 exemplare);

actul de identitate / act de imputernicire /certificatul de înregistrare a societăţii la ORC

dupa caz:

fotocopii legalizate ale hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdictionale sau administrative, pentru sumele stabilite prin acestea.

balanţa de verificare la luna anterioară celei în care s-a depus cererea;

balanţa mijloacelor fixe la luna anterioară celei în care s-a depus cererea

Acte necesare pentru compensari

cerere (ITL 058-cerere compensare 2 exemplare);

actul de identitate / act de imputernicire / c.u.i.;

dupa caz:

ordin de plata (copie) ;

extras de cont (copie);

titluri de creanta/orice alte documente care atesta plusul si obligatia de plata (copie).

balanţa de verificare la luna anterioară celei în care s-a depus cererea;

balanţa mijloacelor fixe la luna anterioară celei în care s-a depus cererea

IMPORTANT

Toate documentele prezentate in copie se vor certifica “pentru conformitate cu originalul”.

Completarea cererii se face de catre contribuabil sau de catre un imputernicit al acestuia.

Potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in relatiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz.

Reprezentarea contribuabililor se realizează în următoarele moduri, după caz:

– Prin act de împuternicire încheiat în formă scrisă.

– În cazul reprezentării contribuabililor prin avocat, dovada calitatii de reprezentant legal al contribuabilului se face prin imputernicire avocatiala, prezentata organului fiscal in original, in confomitate cu prevederile Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitarea profesiei de avocat.

– In cazul reprezentarii contribuabililor in relatiile cu organul fiscal prin consilier juridic, dovada calitatii de reprezentant legal se face prin imputernicirea de reprezentare judiciara, intocmita cu respectarea prevederilor legale in vigoare si prezentata organului fiscal, in original.